FinanceEstonia

FinanceEstonia asutasid 2011. aastal Eesti Arengufondi eestvedamisel 16 ettevõtet ja organisatsiooni sooviga edendada kohaliku finantssektori ökosüsteemi ja finantsteenuste eksporti. Praeguseks koondab FinanceEstonia enam kui 90 liiget era- ja avalikust sektorist ning on täielikult liikmete finantseeritud.

Katusorganisatsiooni asutamise ajal kuulus Eesti finantssektor valdavalt Põhjamaade pankadele ning sellest tulenevalt leidis Eesti Arengufond, et Eesti finantsteenuste eksporti saaks märkimisväärselt kasvatada. Võimaluste ja selleks parimate viiside mõistmiseks koostati uuring, mis märkis ära sektori võimalused ja visiooni järgmiseks kümnendiks. Teiste riikide kogemus näitas, et finantsteenuste ekspordiks soodsa keskkonna väljaarendamine vajab nii riigi kui ka ettevõtjate järjepidevat tegevust.

Täna töötame finantssektori katusorganisatsioonina, et esindada liikmete ühiseid huve ning suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut. Meie eesmärk on, et seadusandlus ei pidurdaks ettevõtlust, vaid looks innovatsiooni toetades selleks uusi võimalusi.

FinanceEstonia on finantssektori esindajatele häälevõimendajaks suhtluses avaliku sektori ja avalikkusega. Pakume liikmetele ligipääsu olulisele informatsioonile ning otsustajatele. Meile ja meie liikmetele on oluline kaasaegne ja ettevõtlust toetav keskkond, omavaheline võrgustumine ning uute kontaktide loomine. Töötame ühise võrgustikuna, et finantssektor oleks meie majanduse ja ettevõtete arenguvedur ja -toetaja.

90+ liiget
10+ tegevusaastat

Töögrupid

Töögrupid

FinanceEstonia fintech töögrupi eesmärk on sektori ettevõtetele rahvusvahelist kasvu võimaldava keskkonna eest seismine, selleks vajalike kontaktide loomise toetamine ning kohaliku fintech kogukonna huvide esindamine.
FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi eesmärk on tagada tugev regionaalne kapitaliturgude ökosüsteem ühes paljude turuosaliste, finantseerimisvõimaluste ja investeerimisvalikutega.
FinanceEstonia kestliku rahastuse töögrupi eesmärk on vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine, ettevõtete teadlikkuse tõstmine ning vajaliku seadusandluse kujundamine koostöös riigiga.
FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi eesmärk on Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine elanikkonna kiire vananemise tingimustes ning riigile partneriks olles regulatsiooni kujundamine kogumispensioni süsteemi parendamiseks.
FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi eesmärk on edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu, aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele, turuosaliste maine tõstmisele ning toetada tarbijaid krediidiotsuste tegemisel.
FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi eesmärk on koostöö seadusandjaga hea ettevõtluskeskkonna loomiseks, vastutustundliku investeerimiskultuuri edendamine ning liikmete omavahelise koostöö arendamine ja teadmiste jagamine.

Juhatus

Töögruppide juhid

Tegevtiim

Koostöö

FinanceEstonia tugevus ja väärtus seisneb koostöös – nii liikmete vahel kui ka avaliku sektori ja avalikkusega. Mida tugevamalt koostööd teeme ja oma seisukohti väljendame, seda tugevamaks kujuneb ka Eesti finantsmaastik.

Oleme dialoogis ametnike, poliitikute, teiste valdkondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja institutsioonide esindajatega ning seeläbi aktiivselt kaasatud finantssektorit mõjutava seadusandluse kujundamisse. Valimiste eel, ajal ning ka järel tutvustame erakondadele sektori poliitikasoovituste kaudu peamisi kujunenud seisukohti. Hindame hea õigusloome ja halduse tava ning sellest kinnipidamist.

FinanceEstonia on organisatsioon, mis koondab ühe mütsi alla ligi sada Eesti finantsmaastiku olulist tegijat. Tegutsemisega enam kui kümne aasta jooksul on saavutatud riigis rahandusküsimustes arvamusliidri roll, mis aitab kohalikku ettevõtlust ja finantskeskkonda edasi viia.

Kaarel Ots

Nasdaq Tallinna börsi juht

FinanceEstonia on suunamudija ehk olulistes finants-, majandus- ja ettevõtlusteemades vaieldamatu arvamusliider. FinanceEstonia seisukohad leiavad ühiskonnas kõlapinda ning neid ka arvestatakse. See on saavutatud läbi liikmete aktiivse kaasarääkimise ja pühendumise, mille eesmärgiks ei ole olnud mitte iga liikme erahuvi või turueelis, vaid soov panustada kogu sektori ja ühiskonna arengusse. Kokkuvõttes võidab sellest iga liige.

Katri Tomson

TRINITI vandeadvokaat

FinanceEstonia on ühtaegu nii äge kompententsikeskus kui ka hädavajalik sektori kõneisik, kelle hääl on oluline, et regulatsioonid saaks sellised, et ka 10 ja 25 aasta pärast oleks Eesti investeerimis- ja ettevõtluskeskkonnana maailmas konkurentsivõimeline. Just innovatiivsete lahenduste tekkimine ning nende osas loodav regulatsioon on see põhjus, miks parimate praktikate koondajad ja head inimesed peavad üheskoos oma kogemusi ja teadmisi jagama.

Timo Kullerkupp

RASK partner

FinanceEstonia liikmelisus annab võimaluse olla kursis ja rääkida kaasa finantssektorit mõjutavatel teemadel. FinanceEstonia on ka suurepärane koht oma valdkonna tipptegijatega suhtlemiseks. Tegemist on vaid ühe töötajaga MTÜ-ga, mis on samas väga aktiivne seaduseelnõude kommenteerija. See tõestab, et liikmed on valmis ühisel eesmärgil palju oma vaba aega ja teadmisi panustama, mis on parim tõestus, et organisatsioon läheb liikmetele korda.

Andrus Alber

FinanceEstonia juhatuse liige

FinanceEstonia suurim väärtus liikmetele on võimalus rääkida kaasa ja kujundada Eesti finantsteenuste maastikku. Me päriselt ka räägime kaasa Eesti suuremaks tegemisel seadusandjate, regulaatorite ja poliitikutega. FinanceEstonia teeb eriliseks ka teotahteliste ning oma valdkonda hästi tundvate inimeste seltskond, kes soovib sektorit suuremaks ja paremaks teha. Meie “secret sauce” on inspiratsioon, mis tekib töörühmade ja juhatuse kooskäimistel. Üheskoos jõuame enam!

Aare Tammemäe

Redgate Capital partner

FinanceEstonia asutajatena lootsime, et sellest saab sektori katusorganisatsioon, mis võimaldab finantssektori ettevõtjatel koostöös ning ühiselt oma õiguste ja huvide eest paremini seista. Ajalugu on tõestanud, et meil oli õigus. Oleme suutnud teadvustada, et finantssektor on Eesti majandusele oluline, meie liikmed on võimelised läbi lööma kogu maailmas ning sektori esindajaid tasub kuulata ning nende ettepanekutega arvestada riigi kõigil tasanditel.

Raino Paron

Ellex Raidla vandeadvokaat

FinanceEstonia koondab väga erinevaid finantssektori ettevõtteid, kelle huvid ei ole alati samasuunalised. Finantspõhimõtted ja ideed, mis nii mitmekesist sõela läbides ellu jäävad, väärivad kuulamist ja ellu viimist, et Eesti elu edeneks. FinanceEstonia suudab oma positiivsed ideed Eestis päriselt otsustajateni viia.

Joel Kukemelk

LHV Varahalduse juhatuse liige

FinanceEstonia muudab eriliseks mitmekesisus – kokku on koondunud erinevate profiilide ja suurustega organisatsioonid, nii rahvusvahelised kui ka kohalikud tegijaid ning erineva vanusese ja taustaga ägedad ja tegusad inimesed. Samuti väärib esile tõstmist kogemus ja tarkus – summaarselt koondab FinanceEstonia muljetavaldavat finants- ja muude sektorite kogemust erinevatest majandustsükli faasidest ja riikidest. Samuti ühendab liikmeid püüdlus reaalselt midagi korda saata ning viia ellu vajalikke muutusi.

Mari Avarmaa

TalTech majandusteaduskonna dekaan

-/-

Tule liikmeks

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Pärast avalduse täitmist võtame sinuga ühendust.