Riigikogu võttis vastu seaduse, millega muutuvad isikusamasuse tuvastamise nõuded

Riigikogu võttis 5. juunil vastu krüptovaraturu seaduse, mis viib nii krüptovarateenuse osutajad kui ka krüptovara väljastajad finantsinspektsiooni järelevalve alla. 

Riigikogu võttis 5. juunil vastu krüptovaraturu seaduse, mis viib nii krüptovarateenuse osutajad kui ka krüptovara väljastajad Finantsinspektsiooni järelevalve alla. Lisaks konkreetset eelnõud puudutavatele seisukohtadele esitas FinanceEstonia seadusloome protsessis ka ettepanekuid isikusamasuse tuvastamise nõuete muutmiseks, millega on nüüd ka arvestatud.

FinanceEstonia liikme Ellex Raidla nõuniku Gerd Laubi sõnul on isikute kaugtuvastamise nõuete muutmine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses finantssektori turuosaliste poolt kauaoodatud ja väga tervitatav. “Eestis tegutsevatel finantsteenuste osutajatel on edaspidi võimalik korraldada klientide isikusamasuse tuvastamine paindlikumalt ning kasutades uudseid tehnoloogilisi lahendusi. Muudetud nõuded parandavad oluliselt Eesti turuosaliste tingimusi piiriüleselt klientide teenindamisel kui ka teiste riikide teenuse osutajatel Eesti turul teenust pakkuda.  See on hea nii Eesti finantssektorile kui Eesti klientidele,” kommenteeris Laub.

Konstruktiivsed arutelud Rahandusministeeriumiga on viinud lahenduseni, mis võtab arvesse nii tehnoloogiate arengu kui ka riskipõhised kaalutlused. See on oluline Eesti finantsteenuste keskkonna stabiilsusele ja konkurentsivõimele. Muudatused jõustuvad 1. juulil 2024.

Mullu jõustus Euroopa Liidu MiCA määrus, mis võimaldab krüptovarateenuse osutajatel pakkuda oma teenuseid samade reeglite alusel kõigis liikmesriikides. Seadusega tagatakse määruse nõuetekohane riigisisene rakendamine. Määruse eesmärk on toetada innovatsiooni ja ausat konkurentsi ning tagada samal ajal investorite piisav kaitse ja krüptovaraturgude usaldusväärsus. Määrus reguleerib näiteks krüptovaraturu osalisele tegevusloa andmist, tema juhtimise korraldamist, nõudeid kapitalile, kohustust tegutseda kliendi parimates huvides, ausalt, õiglaselt ja professionaalselt, klientide krüptovara ja raha kaitset, kaebuste käsitlemist ja huvide konflikti juhtimist.

Teise lugemise käigus tehti eelnõusse muu hulgas muudatus, millega pikendatakse uutele nõuetele üleminekuperioodi kuue kuu võrra. See tähendab, et turuosalised peavad määruses sätestatud nõuetele üle minema hiljemalt 2026. aasta 1. juuliks.

Foto: Shutterstock