Martin Länts: eesmärk on luua krediidiandjatele raamdokument riskihinnangu tegemiseks

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi jaoks algas aasta sisendi andmisega rahandusministeeriumile seoses füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudeli väljatöötamisega. Lähiajal peaks rahandusministeerium saatma välja kommenteerimiseks ka krediiditeabe seaduse väljatöötamise kavatsuse.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi jaoks algas aasta sisendi andmisega rahandusministeeriumile seoses füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudeli väljatöötamisega. Lähiajal peaks rahandusministeerium saatma kommenteerimiseks ka krediiditeabe seaduse väljatöötamise kavatsuse. 

„Korraldasime aasta alguses ka äärmiselt populaarseks osutunud seminari „Regulatsiooniga rahapesu vastu“, mille tulemusel sai loodud töörühm, mis on tegelenud krediidiandmisega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide kaardistamisega,“ ütles töögrupi juht Martin Länts. Antud dokument on plaanis saata ka laiemalt kommenteerimiseks kõigile turul tegutsevatele krediidiandjatele ning seejärel Finantsinspektsioonile ja Rahapesu andmebüroole. „Eesmärgiks on luua raamdokument, mida erinevad krediidiandjad ja -vahendajad saaksid kasutada oma riskihinnangu tegemisel,“ lisas Länts. Lisaks kasutatakse antud dokumenti ka ühe sisendina siseriiklikule rahapesu ja terrorismi rahastamise riskhinnangule. 

Positiivset tagasisidet majandusministeeriumis leidis reklaamiseaduse muudatusettepanek seoses laiema informatsiooni esitamisega tarbijakrediidi reklaamis, kuid kahjuks pole seadus riigikokku jõudnud. Töögrupp on aktiivselt aasta jooksul meedias positiivselt nii reklaamiseaduse muudatuse, kui ka positiivse krediidiinfo teabeedastusplatvormi osas sõna võtnud. 

Samuti korraldati aasta jooksul kohtumine võlanõustajate liiduga ning tehti ühine pöördumine ministeeriumile. Kohtuti Eesti Maksu- ja Tolliametiga ning arutleti võimaluste üle, et maksuinfot saaksid ka krediidiandjad kasutada inimeste sissetulekute kontrolliks. Krediidiandjatele peaks tekkima võimalus huvi korral pöörduda EMTA poole ning taotleda ligipääsu.

Samuti sai krediidiandjate ja -vahendajate hea tava märgiste andmiseks loodud uued põhimõtted ning moodustatud komisjon, kes on viinud hindamise oluliselt kõrgemale tasemele.

2020. aasta peamisteks märksõnadeks on töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul AML riskide kaardistamine ning kooskõlastamine Finantsinspektsiooni ja Rahapesu andmebürooga. „Töö jätkub koostöös pettuste ennetamisel, reklaamiseadusega, positiivse krediidiinfo teabeedastusplatvormi ja KAV hea tavaga,“ lisas Länts.