FinanceEstonia uuendas krediidiandjate ja -vahendajate Head Tava

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) Hea Tava on saanud tänavu mitu olulist uuendust. Peamine eesmärk on Hea Tava komisjoni juhi Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomsoni sõnul jäänud siiski samaks - reguleerida Hea Tavaga ühinenud ettevõtjate tegevust eelkõige ulatuses, milles õigusaktid seda ei tee.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) Hea Tava on saanud tänavu mitu olulist uuendust. Peamine eesmärk on Hea Tava komisjoni juhi Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomsoni sõnul jäänud siiski samaks – reguleerida Hea Tavaga ühinenud ettevõtjate tegevust eelkõige ulatuses, milles õigusaktid seda ei tee.

  • Hea Tava uuendused on tingitud pidevalt täienevatest regulatsioonidest ja järelevalveasutuste suunistest.
  • Uuendatud Hea Tava alusel märgise taotlemise võimalus avaneb FinanceEstonia veebilehel märtsikuu jooksul ja on avatud jooksvalt kogu aasta vältel.
  • Märgise taotlemise aastal ega sellele eelneval kolmel aastal ei tohi KAV-il olla jäänud täitmata ühtegi järelevalveasutuse poolt tehtud ettekirjutust.

Hea Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisest. Samuti on Hea Tava koostamisel võetud arvesse, et KAV-id alluvad järelevalvele ning nende tegevus on üsna detailselt reguleeritud. Kuna range regulatsiooni järgimine on kohustuslik ning regulatsiooni täiendatakse pidevalt, ei ole selle kordamine Heas Tavas vajalik. Pigem soovime Heas Tavas  rõhutada põhimõtteid, mis aitavad kaasa üksteise mõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse ja jätkusuutliku finantssüsteemi toimimisele, tarbijate kaitsele ning krediidisektori hea maine kindlustamisele.

Hea Tavaga liitumise ning selle alusel väljastatava märgise taotlemisega rõhutavad turuosalised sektori heade tavade ja ärieetika olulisust ning teavitavad sellest oma kliente, töötajaid, teisi huvigruppe ning avalikku sektorit. 

Läbipaistvus, usaldusväärsus, aga samas ka uuenduslikkus ja jätkusuutlikkus on olulised kriteeriumid, mida Hea Tava märgise väljastamisel silmas peetakse. KAV-idele on oluline uute regulatsioonide kehtestamisel kaasa rääkida ning nende järgimisel teistele finantsturuosalistele eeskujuks olla. Olles osavõtlik ja läbipaistev ning järgides samas kehtivaid nõudeid, saab iga krediidiandja kaasa aidata sektori maine tõstmisele ja usaldusväärsuse suurendamisele.

Hea Tava märgise taotlemisel on tänavu mitmeid uuendusi

Märgise saamiseks tuleb taotlejal esitada FinanceEstoniale aruanne, milles KAV selgitab, kuidas ta Heas Tavas sisalduvaid põhimõtteid täidab. Aruandes sisalduvad järgmised kategooriad: 1) iseregulatsioon, 2) vastutustundlik laenamine, 3) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, 4) töötajate professionaalsus, 5) tarbijakaitse ja reklaam, 6) andmete töötlemine ja turvalisus, 7) aruandlus, 8) kaebuste ja vaidluste lahendamine, 9) innovatsioon ning 10) jätkusuutlikkus.

Seoses Hea Tava uuendamisega on loetletud kategooriad saanud tänavu mõnevõrra uuema sisu ning sellele tuleb märgise taotlemisel ka tähelepanu pöörata. Uuendused on tingitud aina täienevatest regulatsioonidest nii andmekaitse, rahapesu tõkestamise, vilepuhujate kaitse kui muudes valdkondades, aga ka järelevalveasutuste juhistest ja suunistest.

Uuendamise käigus on olnud olulisel kohal ka see, et KAV arvestaks oma tegevuses kestliku rahastamise põhimõtetega, oleks kursis jätkusuutlikule arengule suunatud finantssektori ettevõtja tegevust reguleerivate õigusaktidega ning järgiks neist tulenevaid kohustuslikke nõudeid. Kohustuslikkuse puudumisel võiks KAV kohaldada vastavaid põhimõtteid võimalusel vabatahtlikult.

Taotlust Hea Tava märgise saamiseks saab esitada kogu aasta jooksul

Hea Tavaga ühinemiseks ja märgise taotlemiseks tuleb anda FinanceEstonia Hea Tava komisjonile ülevaade sellest, mida KAV Hea Tava põhimõtete järgimiseks ette võtnud on ja/või mida tulevikus kavandab. Nimetatud ülevaate esitamiseks on kehtestatud eraldi aruande vorm, mis tehakse märgise taotlejatele kättesaadavaks FinanceEstonia veebilehel. Aruande esitamise ja märgise taotlemise võimalus on KAV-il jooksvalt kogu aasta vältel. Esitatud aruande ja taotluse vaatab Hea Tava komisjon läbi kuu aja jooksul selle laekumisest.

Uue nõudena tuleb KAV-il kinnitada, et talle ei ole märgise taotlemise aastal ega sellele eelneval kolmel aastal tehtud Finantsinspektsiooni, Rahapesu Andmebüroo, Andmekaitse Inspektsiooni, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ega mistahes muu järelevalveasutuse poolt ettekirjutusi, mis on KAV-i poolt täitmata. Samuti tuleb kinnitada, et KAV-ile ei ole nimetatud asutuste poolt määratud sunniraha ega trahve. Puuduma peavad ka kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristused ning Finantsinspektsiooni veebilehel ei tohi olla avaldatud hoiatusteateid KAV-i kui finantsturul tegutseva ettevõtja kohta, kelle puhul on alust kahtlustada ebaseaduslikku tegevust.

Kui aruande põhjal vastab KAV Hea Tava nõuetele, väljastab komisjon talle taotletud aasta kohta FinanceEstonia Hea Tava märgise. KAV võib märgist kasutada oma veebilehel ja turundusmaterjalides. Hea Tava näeb ette ka alused, millisel juhul on FinanceEstonial õigus märgis ära võtta.

Seni on FinanceEstonia märgiseid välja antud kolmel aastal. Head Tava aitasid uuendada erinevad FinanceEstonia Hea Tava komisjoni liikmed. 2022. aasta seisuga kuuluvad lisaks Katri Tomsonile Hea Tava komisjoni järgmised finantssektori õigusnõustamisega tegelevad advokaadid: Monika Koolmeister (Cobalt), Kaarel Eller (Cobalt), Olger Kaelep (TGS Baltic), Katrin Kose (Triniti), Viljar Kähari (PwC Legal), Kätlin Krisak (Sorainen), Karl Joonas Kendla (Sorainen), Virgi Nael (Njord), Jaanus Sildam (Njord), Anneli Krunks (Ellex Raidla), Kristi Traagel (Ellex Raidla), Henri Ratnik (Lextal), Kristi Sild (Lextal) ja Taavi Kõiv (Hedman Partners).