FinanceEstonia koostas soovitused rahapesu tõkestamisega kaasneva halduskoormuse vähendamiseks

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Justiitministeeriumile, Rahapesu Andmebüroole ja Finantsinspektsioonile ettepanekud rahapesu tõkestamise ja klienditundmise põhimõtete rakendamisel tekkiva halduskoormuse vähendamiseks.

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Justiitministeeriumile, Rahapesu Andmebüroole ja Finantsinspektsioonile ettepanekud rahapesu tõkestamise ja klienditundmise põhimõtete rakendamisel tekkiva halduskoormuse vähendamiseks.

  • Eesmärk on viia rahapesuvastane võitlus Eestis kvalitatiivselt kõrgemale tasandile.
  • Eesti võiks olla finantskuritegevuse vastases võitluses globaalseks suunanäitajaks.
  • Väheneks ettevõtete halduskoormus ja ebaefektiivne andmete dubleerimine.

FinanceEstonia kapitaliturgude töörühma juhi Aare Tammemäe sõnul soovitakse juhtida tähelepanu võimalustele, mis aitaksid oluliselt vähendada eeskätt väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtete halduskoormust nii finants- kui ka teiste sektorite ettevõtetele. 

„Kõige põhjalikumat taustainfot suudavad koguda täna krediidiasutused, kuid samas ka kõik teised kohustatud subjektid tegelevad dubleeriva ja ühiskonna ressursse raiskava samalaadse taustainfo kogumisega. Kogutud teabe jagamine väiksemate turuosalistega ning riigi tugevam panustamine riiklike andmekogude täiustamiseks viiks rahapesuvastase võitluse Eestis oluliselt kõrgemale tasandile,“ ütleb Tammemäe. 

FinanceEstonia pakub välja mitmeid lahendusi, mis võimaldaksid ettevõtetel tagada parema kooskõla rahapesu tõkestamise alaste nõuetega ning vältida asjatut ja ebaefektiivset dubleerimist. „Eestil oleks antud probleemide lahendamisel hea võimalus olla finantskuritegevuse vastases võitluses globaalseks suunanäitajaks. Võttes arvesse ka eelseisvat Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval hindamist, oleks antud küsimuste lahendamisse panustamisel oluline roll Eesti pühendumise näitlikustamisel,“ lisas Tammemäe.

FinanceEstonia hinnangul tuleks riigi tasandil võtta juhtiv roll ja tegeleda nii Eesti kui ka kogu Euroopa Liidu tasemel klientidelt kogutavate andmete standardiseerimisega eri tegevusalade lõikes. Fookuses peaks olema ka kogutud andmete andmevormingute ühtlustamine ning standardiseeritud riskihindamise algoritmide väljatöötamine. See looks võimaluse andmete lihtsaks jagamiseks, taustakontrolli teenusepakkujate turule tulekuks ning inimtöö osaliseks asendamiseks masintööga.

Tammemäe sõnul aitaks halduskoormust vähendada ka erasektorile kergesti leitavate ja selgelt sõnastatud juhendmaterjalide koostamine ning olemasolevate juhendmaterjalide koondamine ühte kohta. Samuti on oluline Euroopa Liidu riikide andmekogude kättesaadavuse parandamine siseriiklike andmekogude veebilehtede vahendusel ning erasektori abistamine andmete leidmisel.

FinanceEstonia on erasektori organisatsioonina valmis panustama oma ressursse, õigusalaseid teadmisi ning liikmete kompetentse, et jõuda seadusloome ja vastavat tegevust toetavate abimaterjalide paketini, mille eesmärgiks on rahapesu tõkestamise ja klienditundmise põhimõtete ning rahvusvaheliste sanktsioonidega seonduva halduskoormuse reform.