FinanceEstonia kaardistas AML/KYC halduskoormuse probleemkohad

FinanceEstonia alustas veebruaris 2021 projektiga, mille eesmärk on leida lahendusi AML/KYC suurele halduskoormusele. Projekti esimeses osas viis Salv läbi intervjuud turuosalistega, et probleemi olemust paremini kaardistada ja leida lahendused, millega edasi töötada.

FinanceEstonia alustas veebruaris 2021 projektiga, mille eesmärk on leida lahendusi AML/KYC suurele halduskoormusele. Projekti esimeses osas viis Salv läbi intervjuud turuosalistega, et probleemi olemust paremini kaardistada ja leida lahendused, millega edasi töötada.

Aprillis toimus FinanceEstonia liikmete ühine aruteluring, kus tegime ülevaate projekti hetkeseisust, intervjuude tulemustest ja esilekerkinud probleemidest. Läbi viidud intervjuudest tõusid esile probleemid nagu ebamõistlikult suur dubleerimine andmete kogumisel ja piiratud võimalused kogutud info kontrollimiseks usaldusväärsetest allikatest. Ühises aruteluringis koguti ideid, et panna paika konkreetsem plaan lahendustega edasi töötamiseks.

Murekohana toodi intervjuudes välja ka ettevõtetesiseste rahapesuvastaste ressursside ja kompetentside piiratust ning ebaselgeid ootuseid seadusandja poolt väiksematele turuosalistele. Samuti ligipääs vajalikule tehnoloogiale, mis võimaldaks turuosaliste andmete koondamist ja omavahelist jagamist.

Esmaste võimalike lahendustena näevad liikmed võimalust sõlmida selgemaid kokkuleppeid turuosaliste endi vahel ning töötada koos välja konkreetsem andmevahetuse juhend. Selgem juhend aitaks kaardistada nii andmevahetuse juriidilised, ärilised kui ka tehnoloogilised võimalused.  

Seadusandlike muudatustena nägid liikmed vajadust tugineda regulaatori toetusel senisest enam kolmanda osapoole andmetele, luua konkreetsemad juhendid andmevahetuseks ning hoolsusmeetmete täitmiseks, mis oleksid vastavuses ettevõtte tegevuse ja riskitasemega.

Projekti eestvedajad tänavad kõiki aruteluringis osalejaid. Töögrupp jätkab tööd konkreetsete lahendusettepanekute väljatöötamist.

Kes pole veel jõudnud oma seisukohti ja mõtteid jagada, saab need edastada tegevjuhi meilile: anu.muursepp@financeestonia.eu