FinanceEstonia initsiatiivil esitatakse ettepanekud maksehäirete avaldamise juhendi muutmiseks

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) kinnitas ja andis oktoobri alguses välja uuendatud maksehäirete avaldamise juhendi, mis tekitas finantssektori turuosaliste ja maksehäirete registripidajate seas mitmeid küsitavusi. Oma seisukohtade selgitamiseks ning võimalike lahenduste leidmiseks toimus FinanceEstonia eestvedamisel novembri lõpus kohtumine riigiasutuste ning turuosaliste vahel.

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) kinnitas ja andis oktoobri alguses välja uuendatud maksehäirete avaldamise juhendi, mis tekitas finantssektori turuosaliste ja maksehäirete registripidajate seas mitmeid küsitavusi. Oma seisukohtade selgitamiseks ning võimalike lahenduste leidmiseks toimus FinanceEstonia eestvedamisel novembri lõpus kohtumine riigiasutuste ning turuosaliste vahel.

Turuosaliste peamiseks murekohaks seoses uuendatud juhendiga on registritele laienev andmete õigsuse tagamise kohustus, mis tähendab andmemahu tohutut kasvu, andmete lauskontrolli ning ei lähe kokku andmete töötlemise minimaalsuse nõudega, mis tuleneb Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest. Samuti toob muudatus kaasa vajaduse palgata senisest oluliselt rohkem töötajaid, kes nimetatud tegevusi teostaks. See omakorda muudaks teenuse senisest palju kallimaks, mis seab lõpuks küsimärgi alla registrite edasise toimimise olemasoleval kujul.

FinanceEstonia esindajate sõnul on maksehäirete registrite toimimiseks samuti oluline, et turuosalistele oleks sealt kättesaadav võimalikult ülevaatlik ja täpne info vastutustundlike krediidiotsuste tegemiseks. Registripidajate sõnul vajavad juhendiga kirjeldatud nõuded täitmiseks arvestatavaid IT-arendusi nii registrite kui ka andmete esitajate poolt. Samuti on vajalik üle vaadata ning muuta andmetöötluse lepinguid. Kõigeks selleks ei jäetud tegevuse kooskõlla viimiseks juhendiga turuosalistele aga piisavalt aega.

FinanceEstonia hinnangul on siiski positiivne, et mitmepoolne kohtumine toimus ning selle käigus tekkis jagatud arusaam vajadusest luua maksehäirete juhendi osas suurem selgus. Kohtumise tulemusel tõdeti, et ühine huvi on leida kõiki osapooli rahuldavad praktilised lahendused.

Kohtumisel lepiti kokku, et FinanceEstonia eestvedamisel tehakse konkreetsed ettepanekud juhendi muutmiseks ning need esitatakse detsembri alguseks AKI-le ja seejärel kohtutakse uuesti.

Kohtumisel osalesid FinanceEstonia, Creditinfo Eesti ja Krediidiregistri, Andmekaitse Inspektsiooni, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Finantsinspektsiooni, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Pangaliidu esindajad.

Foto: Shutterstock