FinanceEstonia ettepanekud leevendamaks Covid-19 tagajärgi majandusele

FinanceEstonia esitas valitsusele omapoolsed ettepanekud koroonaviirusest tingitud majanduslike tagajärgede leevendamiseks. Peamine probleem, mis ettevõtteid ohustab on finantsvahendite järsk vähenemine.

FinanceEstonia esitatud ettepanekud valitsusele 18.03.2020

FinanceEstonia on seisukohal, et valida tuleks pigem vähem, aga sobivad ja tõhusad meetmed. Sama oluline nagu meetme valik on nende tõhus ja terviklik elluviimine. Peamine probleem, millega ettevõtted praegu silmitsi seisavad on vabade finantsvahendite järsk vähenemine. Finantssektoris ja teenusmajanduses (sealhulgas professionaalsete teenuste valdkonnas) moodustavad palgakulud suurema osa kogu ettevõtete kulubaasist. Selleks, et vältida kogu teenusmajanduses arvukat töötajate vabastamist ning selle tulemusena potentsiaalselt tekkivat töötuse suurt kasvu, teeme ettepaneku järgmiste meetmete kohaldamiseks:

  1. Peatada sotsiaalmaksu tasumine järgnevaks kolmeks kuuks (aprill, mai, juuni). Maksu tasumise peatamine oleks tõhus ja suhteliselt väikeste administratiivsete kuludega meede. Selle tulemusena jääks ettevõtetele rohkem likviidseid vahendeid ning oleks võimalik lükata edasi koondamise otsuseid ning oodata täiendavad 3 kuud, misjärel on loodetavasti oluliselt rohkem selgust, kuidas käituvad turud ja koostööpartnerid ning sellest johtuvalt langetada juhtimisotsuseid juba loodetavasti positiivsemas keskkonnas.
  2. Kuigi sotsiaalmaksu tasumise peatamine oleks kõige tõhusam meede, saame aru, et sellega kaasneb väga suur koormus eelarvele. Seega, alternatiivina sotsiaalmaksu tasumise peatamisele pakume kolme kuu sotsiaalmaksu tasumise ajatamist ning ajatatud maksu tasumist 12 kuu jooksul, kusjuures tasumine algaks kolm kuud pärast ajatamise lõppemist. Graafik on vajalik, et ajatamise meede oleks tõhus ning ei ohustaks ettevõtete likviidsuspositsiooni. Selleks peaks ajatatud maksu tasumine toimuma normaliseerunud olukorras ning pikema perioodi jooksul.

3. Kaasata KredExi ja teiste riigiasutuste ja agentuuride poolt väljastatavate riiklikult tagatud meetmete (garantiid, käendused, krediidikindlustused jm) jagamisesse ka muud finantseerimisettevõtted ja fondid lisaks pankadele. Kaasates rohkem ja erinevaid turuosalisi, kellel on tulenevalt nende igapäevasest tegevusest kompetents hinnata ettevõtete krediidivõimelisust ja anda krediiti, tagatakse meetme kiirem menetlus ja ka laiapõhjalisem kättesaadavus (taotlusi menetlevad erineva profiili ja riskiisuga ettevõtted, mis tagab erineva ja hajutatud vaate taotlustele).

Soovime juhtida ka tähelepanu probleemidele, mille võib tuua kaasa hiljutine EMTA otsus sulgeda maksuvõlglaste info avaldamine, kuna maksuvõlgade infot kasutab oma seadusest tulenevate vastutustundliku laenamise kohustuste täitmiseks enamik Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvaid ettevõtteid. Maksuvõla tekkimise kuupäev on nähtav vastavates raportites ja seega on otsustajatel olemas info kas esimene maksehäire on tekkinud alles nüüd või on võlgnevused pikemaajalised. Info varjamine ei aita kaasa kaalutletud otsuste tegemisele.