FinanceEstonia esitas ettepanekud reklaamiseaduse väljatöötamiskavatsusele

FinanceEstonia esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile sisendi reklaamiseaduse väljatöötamiskavatsusele. Mitmed tarbijakrediidi reklaamile kehtestatud ranged piirangud on täna ajale jalgu jäänud ega täida neile algselt seatud eesmärki.

FinanceEstonia esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile sisendi reklaamiseaduse väljatöötamiskavatsusele. Mitmed tarbijakrediidi reklaamile kehtestatud ranged piirangud on täna ajale jalgu jäänud ega täida neile algselt seatud eesmärki.

Tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni eesmärk on välistada reklaam viisil, mis kallutab tarbijat kergekäeliselt laenu võtma. Täna võib näha aga olukorda, kus mitmed tarbijakrediidi reklaamid ei ole kooskõlas kehtiva reklaamiseadusega. Kui järgida kehtestatud piiranguid täies ulatuses, siis puudub krediidiandjal võimalus avalikustada reklaamis isegi toote nimi, juhul kui see ei ole registreeritud kaubamärgina.

FinanceEstonia on seisukohal, et just tarbijate teavitamine toote olemusest ning põhitingimustest aitab teha teadlikke ning erinevatele pakkumiste võrdlustel põhinevaid krediidiotsuseid. Tasakaalustatud ja objektiivse informatsiooni avaldamise keelamine takistab aga oluliselt konkurentsi ning on seeläbi kahjulik tarbijale. 

Ettepanek on kaotada piirang tarbijakrediidi reklaamis esitatavale teabe mahule, sealjuures aga peab avaldatav teave olema vastutustundlik ega tohi üles kutsuda läbimõtlematule ja kergekäelisele krediidi tarbimisele. Ühtlasi tegi FinanceEstonia ettepaneku võimaldada lühendatud teabega reklaamide avaldamist kanalites, kus täismahus standardteabe avaldamine ei ole võimalik. 

Õigusselguse huvides on FinanceEstonia hinnangul vajalik kehtestada seaduses ka sõnaselgelt järelevalve praktikas levinud põhimõte, mille kohaselt finantsteenuste reklaami edastamist posti, elektronposti või telefoni teel ei käsitleta reklaamina. Seda juhul kui klient on andnud selleks kehtiva nõusoleku ja kliendil on võimalus reklaami edastamine igal ajal lõpetada teatades oma soovist finantsteenuse osutajale.

Täna on keelatud esitada tarbijakrediidi reklaami tele- ja raadioprogrammis. Tehnika ja meedikanalite areng on oluliselt mõjutanud tarbijate harjumusi ka teabe edastamise ja vastuvõtmise kanalite osas. Absoluutne keeld avaldada reklaami teatud kanalites ei avalda enam oodatavat mõju ning vajaks FinanceEstonia hinnangul muutmist.

Foto: Shutterstock