Taavi Tamkivi: rahapesu tõkestamine eeldab erasektori ja riigi tihedat koostööd

FinanceEstonia finantstehnoloogia töögrupi juhi Taavi Tamkivi sõnul kujunes lõppeva aasta keskseks teemaks rahapesu tõkestamise parendamine läbi kohustatud isikute andmevahetuse võimaldamise. Järgmise aasta üks sihte on aktiivne panustamine Eesti riigi fintech strateegia loomisse.

FinanceEstonia finantstehnoloogia töögrupi juhi Taavi Tamkivi sõnul kujunes lõppeva aasta keskseks teemaks rahapesu tõkestamise parendamine läbi kohustatud isikute andmevahetuse võimaldamise. Järgmise aasta üks sihte on aktiivne panustamine Eesti riigi fintech strateegia loomisse.

“Paljude FinanceEstonia liikmete probleemiks on regulatsioonidest tulenevate nõuete täitmise suur administratiivne koormus ning operatsioonide dubleerimine. Seetõttu oleme tegelenud sellega, et luua selgus ja ühtne tõlgendus andmevahetuse võimaluste osas turuosaliste ning riigi vahel,” selgitas Tamkivi.

Üldine eesmärk on rahapesu tõkestamiseks vajalike hoolsusmeetmete parem täitmine ja ebamõistlikult suure halduskoormuse vähendamine. Selle eelduseks on erasektori ja riigi tihe koostöö, mis Tamkivi sõnul on oluliselt paranenud ning jätkub usutavasti uuel aastal läbi reaalsete andmete liigutamise. 

Lahendusena näeb FinanceEstonia täna juba olemasolevaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad vastastikust info vahetamist. Praktikas aga info jagamist ei toimu, sest kardetakse eksida isikuandmete kaitset ning pangasaladust puudutavate reeglite vastu. Siinkohal aitaks selge juhend, mis sisaldaks selgitusi konkreetsete andmejagamise stsenaariumite toimimise kohta, nõudeid tehnoloogiale, hinnanguid info jagamise kohta ning täiendavaid selgitusi asjakohaste seaduste tõlgendamise osas.

Samuti on FinanceEstonia seisukohal, et riigisektor peaks ühtselt kättesaadavaks tegema Eesti PEP-ide nimekirja, sest finantsasutustel on kliendiga äri tehes kohustus kontrollida, kas tegemist on riikliku taustaga isikuga, kelle suhtes on vaja läbi viia täiendavad meetmed.  

Lisaks regulatsioonidega seotud tööle oli fintech töögrupile aasta töine ka välissuhtluse osas. Mais toimus seminar, kus võeti luubi alla Soome turul tegutsemise väljakutsed ja võimalused. Muu hulgas andis Helsinki Fintech Farm ülevaate Soome fintech sektori hetkeolukorrast ja viimastest arengutest. Novembris toimus aga koostööseminar Fintech Community Israeli ja Eesti Välisministeeriumiga, kus tutvustati lähemalt Eesti ja Israeli fintech keskkondi ja edulugusid. 

Töögrupi juhi sõnul oli suur edulugu ka oktoobris EASi poolt korraldatud toimunud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti ja fintech-äridelegatsiooni visiit Londonisse. Visiidi eesmärk oli Eesti ja Suurbritannia finantstehnoloogia ettevõtete omavahelise koostöö arendamine. Visiidi raames toimus ka seminar finantskuritegude ennetamise teemal.

Uuele aastale vaadates on Tamkivi sõnul üks peamisi eesmärk anda hoog sisse Eesti riigi loodavale fintech strateegiale. „Finantssektori arenguks on oluline, et riik koostöös sektoriga koostaks fintech strateegia ning viiks seda aktiivselt ka ellu. Fintech sektoris on kõrge lisandväärtusega töökohad ning riik peaks soodustama selliste töökohtade loomist Eestis,“ võttis töörühma juht kokku. Samuti on töörühma fookuses tuleval aastal koostöö laiendamine teiste fintech liitudega üle maailma.