25. jaanuar

09:00 — 11:00

FinanceEstonia

VMS suurinvestori elamisloa teemaline kohtumine

Kutsume teid 25. jaanuaril kell 9.30 Siseministeeriumisse arutamaks välismaalaste seaduses(VMS) sätestatud investeeringu nõuete ning investori regulatsiooni võimalikke muudatusi.

TAUST
Eelmisel aastal algatas Siseministeerium VMS muutmise järgmise etapi, mille raames kogusime koostööpartneritelt ettepanekuid VMS-i muutmiseks. Muuhulgas laekus ettepanekuid seoses investeeringu nõuete ning suurinvestori skeemiga. Soovisime neid ettepanekuid teiega arutada:

 

Ettepanek 1: mitmesse äriühingusse või investeerimisfondi investeerimine

VMS kohaselt peab suurinvestorile elamisloa andmiseks olema välismaalane investeerinud 1 miljon eurot Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või investeeringu investeerimisfondi, mille investeerimispoliitika kohaselt investeeritakse fondi vahendeid peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse. Investeeringu jaotamine mitme äriühingu või investeerimisfondi vahel ei ole lubatud. Riskide hajutamiseks on investoritel samas vajadus võimaldada investeeringut jagada mitme äriühingu/investeerimisfondi vahel.

 

Ettepanek 2: suurinvestori investeeringu määr

Suurinvestori regulatsiooni eesmärgiks on meelitada välisinvesteeringuid ning avaldada seeläbi positiivset mõju majandusele. Regulatsiooni väljatöötamisel saavutati kokkulepe selles osas, et investeering peab olema vähemalt 1 milj eurot. Vähemalt ühe miljoni euro suurune investeeringu nõue lähtus majandusliku mõjususe ja mõttekuse printsiibist. Üks miljon eurot on turuosaliste sõnul ka traditsiooniliselt keskmine riskikapitaliinvesteeringu suurus ühe ettevõtte kohta, kui seemnefaas, startup ja varajase kasvu faas kokku võtta ning võrdub juba pikemaajalisema ja olulisema positsiooniga, mitte ühekordse investeeringuga.

Tänase seisuga on esitatud kolm taotlust suurinvestori elamisloaks ning kõik taotlused on saanud ka positiivse vastuse. Kuigi eelnev tähendab vähemalt kolme miljoni euro suurust välisinvesteeringut, siis taotluste arv ning väljastatud elamislubade arv on üsna tagasihoidlik.

Mitmed EL liikmesriigid on kehtestanud eraldi elamisloa nendele kolmanda riigi kodanikele, kes on investeerinud teatud määral rahalisi või mitterahalisi vahendeid sellesse riiki. Prantsusmaal ja Suurbritannias on investeeritava summa ulatus kõrgem kui miljon, paljude teiste riikide puhul jällegi väiksem. Nt Bulgaaria puhul on investeeringu nõudeks üks miljon bulgaaria leevi (ca 511 291 eurot), Kreekas 250 000 eurot, Saksamaal 250 000 eurot, Lätis 64 600 eurot.Soovime arutada, kas miljoni euro suuruse investeeringu nõue vajaks muutmist ning kui jah, milline investeeringu määr seada.

 

Ettepanek 3:  ühtlustada VMS-is sätestatud investeerimise nõuded

Täna on VMS-is kolmel erineval viisil reguleeritud ettevõtjate kapitali ja investeeringu nõuet:

1)      elamisluba ettevõtluseks

Ettevõtluseks antava elamisloa üks tingimustest on, et välismaalasel, kellel on osalus äriühingus, peab olema vähemalt 65 000 eurot kapitali, mis on investeeritud äritegevusse Eestis. VMS § 192 lõige 4 sätestab, et ettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmise ja pikendamise tingimusena loetakse investeeritud kapitali hulka ettevõtte omakapital, allutatud laen ja arvele võetud põhivara suurus

2)      elamisluba ettevõtluseks suurinvestorile

VMS § 1973 lõikest 1 tulenevalt  on nõudeks 1 000 000 euro suuruse otseinvesteeringu tegemine Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või investeeringu investeerimisfondi, mille investeerimispoliitika kohaselt investeeritakse fondi vahendeid peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse.

3)       tippspetsialisti tööandjale

VMS § 181 lõige 5 punkt 1 sätestab, et äriühingul, kuhu välismaalane tööle asub, peab olema vähemalt 65 000 eurot sisse makstud omakapitali, mille eest on soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinaid või seadmeid.

Investeeringu erinev regulatsioon põhjustab raskusi nii PPA-le seaduse rakendamisel kui ka ettevõtjatele ja tööandjatele seaduse mõistmisel. Ettepanek on ühtlustada investeeringu mõiste VMS-s ja kasutada nii tippspetsialisti, ettevõtluseks kui ka suurinvestori puhul investeeringu nõude asemel nõuet investeerida omakapitali, mis sisaldab juba erinevaid vorme, nagu osakapitali sissemakse allutatud laen, ülekurss.