23. november

10:00 — 11:30

FinanceEstonia

Riikliku andmestrateegia arutelu aastateks 2023-2027

Andmestrateegia puhul on tegemist riigiülese strateegiaga, kattes nii era- kui ka avaliku sektori suunal tehtavaid tegevusi, sealhulgas nii hariduse, teaduse, innovatsiooni kui ka õigusruumi vaates. Andmestrateegia puhul on tegemist digiühiskonna arengukava 2030 ja TAIE 2035 strateegia dokumendiga ning strateegia on plaanis kokku panna selle aasta lõpuks, et kooskõlastada see VV-s 2023.a.

 

Seoses andmestrateegia koostamisega sooviksime arutada  olulisemate partneritega, millised on olnud Teie senised tegevused ja kokkupuude andmete valdkonnas ning millised on suurimad saavutused või takistused – olgu selleks siis andmestrateegia ja valdkonna juhtimine laiemalt või andmehalduse, andmekvaliteeti või andmete taaskasutust puudutavad küsimused.

 

Fookusgrupi intervjuu peamine eesmärk on andmestrateegia suundade ja teemade määratlemiseks sisendi kogumine, sh ka, mida ja miks juba praegu kavandatakse teha ja milliseid väljakutseid ning võimalusi nähakse.

 

Arutelul on plaanis võtta vaatluse alla järgmised teemad:

  • andmehalduse protsessid (andmete kirjeldamine, andmete elutsükkel) ja tarkvara kasutus andmehalduses
  • tehisintellekti kasutus, selle suunad ja kompetents
  • andmekogud, andmelaod ja logid ning avaandmed
  • andmekvaliteedi hindamine (näiteks juurpõhjuste analüüs), mõõdikud, vajadused (rollid, kompetentsid) ja prioriteedid
  • inimkeskse digiriigi põhimõtted ja töövahendid selle tagamiseks
  • andmepõhine aruandlus
  • jms.