28. aprill

15:00 — 16:30

Kapitaliturud

Kapitaliturgude töögrupi koosolek

Päevakava:

1) Prospektimääruse piirmäära muutmine (täna 0,1 M eur- riik nõus 0,5 M eur)

Ettepanek: Tõsta prospektimääruses Rah Min määrusega alampiir 0,5 M eurini. Lihtsustatud kord vahemikus 0,5 -2 M eur. Lihtsustatud korra puhul võiks olla ettevõttetel kohustus esitada investoritele ettevõtte tutvustus (mitte prospekt) ning neil lasub regulaarne (nt kvartaalne) finantsaruandluse esitamise kohustus investoritele (finantsid koos lühikese selgitusega). Sarnane First North nõuetele (alates lk 17, teabe avalikustamine:http://www.nasdaqbaltic.com/files/tallinn/oigusaktid/alates01072015/First-North-TLN-01-07-2015-est.pdf)

2) Pandivõlakirjad– RM toetab ideed ja töötab koos Pangaliiduga eelnõud välja. Ootavad ka FE’lt sisendit.

Ettepanek: pandivõlakirjade väljalaskmine oleks võimalik mitte ainult krediidiasutustele (pankadele), vaid ka tegevusloaga laenuandjatele.

3) Pensionifondide süsteemi upgradeOleme rääkinud, et tänane süsteem on ühekülgne ja puudub tõhus konkurents ja alternatiivid koguja jaoks (varsti on järel ainult 4 pensionifondide valitsejat). Samas on barjäärid uute tegijate turuletulekuks väga kõrged (3 meur kapitalinõue).

Ettepanek: pensionifondide valitsejatele alandada kapitalinõuet 125 keur-ni; Lubada välja töötada pensionikontode süsteem, kus eraisikud saaksid (professionaalse vahendaja) abiga ise oma vahendeid investeerida.

4) Corporate governance parandamine –see taandub D&O kindlustusele ja juhtorgani liikme vastutusele.

5) AS Eesti Väärtpaberikeskuse hinnakirja muudatused.