07. veebruar

10:00 — 13:00

Fintech

FinTech Sandbox projekti tutvustus

Eesti üheks kuvandiks maailmas on olnud vastuvõtlikkus tehnilisele innovatsioonile. Soovist seda valdkonda finantsturgude vallas edendada on Rahandusministeerium tellinud koostöös Euroopa Komisjoni ja EBRD’ga uuringu, mille eesmärk on avada Eesti finantsturu õigusraamistik innovaatilistele lahendustele. Uuringu fookuses on teiste riikide parimale praktikale toetuva uudsete finantsteenuste testkeskkonna (ingl k Sandbox) raamistiku loomine. Uuringu läbiviijaks on PwC rahvusvaheline meeskond.

Vastavate testkeskkondade loomist on hoogustanud asjaolu, et praegune finantsturgude regulatsioon ei toeta piisavalt uudsetel tehnoloogiatel põhinevat teenuste pakkumist. Selle võimaldamiseks on mitmetes riikides loodud piiratud ligipääsuga testkeskkonnad, kus turuosalistel on võimalik uusi teenuseid ja tooteid testida. Sellise keskkonna eduks on vaja mitmeid eeldusi, milleks üheks olulisemaks on testkeskkonna looja toetav suhtumine, soov koostöös turuosalistega areneda, uusi võimalusi tundma õppida, pakkuda turuosalistele ja seeläbi ka investoritele kvaliteetsemat teenust. See omakorda aitab kaasa ka finantsturgude efektiivsuse suurendamisele, mis on üheks finantsjärelevalve keskseks eesmärgiks. Finantsinspektsiooni sellesuunalist tegevust on tunnustanud mitmed turuosalised, see on väljendunud ka Finantsinspektsiooni loodud finantsinnovatsiooni projektis.

Vastavate testkeskkondade loomisele on järjest enam tähelepanu pööratud ka EL tasemel, üheks selle väljundiks on olnud ka äsja avalikustatud testkeskkondade ülevaate.

Kõik mõtted ja ettepanekud ülalnimetatud testkeskkonna projekti kohta on teretulnud. Samuti on oodatud ettepanekud, millistes finantsteenuste valdkonnas võiks vastavat testkeskkonda eelkõige kasutada. Kui keegi soovib pärast nn ametlikku osa veel kitsamas ringis mõnda testkeskkonnaga seotud teemat arutada, siis ka see on võimalik, palun andke ka sellest soovist teada.

Ülalnimetatud finantstehnoloogia projekti tutvustatakse 7. veebruaril kell 10.00 – 13.00 Rahandusministeeriumis. Oma tulekust andke palun teada 31. jaanuariks aadressile keit.pillak@fin.ee.