05. veebruar

14:00 — 16:30

Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuring

Hea koostööpartner!
Olete oodatud osalema Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuringu* tutvustusel, mis toimub 5. veebruaril 2015. a kell 14.00-16.30 Haridus- ja Teadusministeeriumis Peeter Põllu saalis (Munga 18, Tartu).
Uuringu viis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kõrgkoolidega läbi Cumulus Consulting OÜ. Uuringuaruande saadame lähiajal.
Oleme tänulikud, kui jagate kutset huvitatutele. Registreerimine ei ole vajalik, osalemine on tasuta.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakondInfo ja kontakt:
Kristi Ploom (kristi.ploom@hm.ee)
*Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuringu eesmärk on ülevaate saamine vilistlaste lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööturul ja hinnangutest kõrgkooli õppetöö kvaliteedile ning omandatud pädevustele. Uuringu veebiküsitlus viidi läbi 23.04–19.05.2014. Respondentide üldkogumi moodustasid kõikide Eesti kõrgkoolide kõikide õppeastmete kõik 2012. a vilistlased ja kõik 2010.–2012. a välismaalastest vilistlased. Vastajate koguarv oli pärast andmestiku puhastamist enam kui 3 tuhat, mis üldkogumist moodustab ligi 30%.
Eelmine, 2009. aasta vilistlaste uuring on kättesaadav siit: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/40750.
2012. aasta vilistlaste uuringu uurimisküsimused on järgmised:
1.       Millised tegurid on vilistlaste erialavalikut mõjutanud?
2.       Kuidas on vilistlased rahul lõpetatud õpingutega?
3.       Kuidas mõjutas töötamine õpingute ajal õpinguid ning hilisemat tööle asumist ja töökoha valikut?
4.       Millised on vilistlaste õpingute järgsed plaanid ja tegevused (õpingud, töötamine) ning kuidas on need mõjutatud eelnenud õpingutest?
5.       Kuivõrd edukad on vilistlased tööturul ning millised tegurid mõjutasid töökoha valikut, sh lõpetatud õpingutega seotud mõju?
6.       Kuivõrd vastavad vilistlaste töökohal nõutavad pädevused tööandjate ootustele ja milline on lõpetatud õpingute panus nende arendamisse?
7.       Millised on muutused, trendid võrreldes eelmiste sarnaste uuringute tulemustega ning millised erinevused või sarnasused ilmnevad eeltoodud küsimustes kõrgkooliti, õppekavagrupiti või muude oluliste gruppide lõikes eeltoodud küsimustes?
8.       Erinevalt eelmisest vilistlasuuringust on käesolevas sisse toodud välismaalt pärit lõpetanute plokk, mis hõlmab nii ankeetuuringut kui intervjuusid. Uuritakse, kuivõrd on välismaalastest vilistlased:
  1. huvitatud teadustööst Eesti kõrgkoolis või, Eestist lahkununa, teaduskoostööst Eesti kõrgkoolidega (magistri- ja doktoriõppe lõpetajate korral) või motiveeritud jääma Eestisse edasi õppima või tööle; millised on takistused;
  2. nõus väitega, et Eestis läbitud õpingud vastasid nende ootustele ning mis on peamised karakteristikud, määratlemaks neid ootusi (sh miks otsustati õppima asuda just Eestis); mis valmistas enim pettumust ja mis oli positiivne;
  3. rahul oma konkurentsivõimega tööturul, lähtuvalt Eestis läbitud õpingutest, neile suunatud tugiteenustega ning millised on positiivsed ja negatiivsed aspektid rahulolu kirjeldamiseks.