Merit Lind: ühisrahastussektor vajas head tava

Kuigi praegu ei ole Eestis ega Euroopas ühistarbimise eriseadusi, vajab see sektor tulevikus kindlasti regulatsiooni, kirjutab FinanceEstonia ühisrahastuse ekspertrühma juht ja vandeadvokaat Merit Lind Äripäevas.

Merit Lind: ühisrahastussektor vajab head tava

Kuigi praegu ei ole Eestis ega Euroopas ühistarbimise eriseadusi, vajab see sektor tulevikus kindlasti regulatsiooni, kirjutab FinanceEstonia ühisrahastuse ekspertrühma juht ja vandeadvokaat Merit Lind Äripäevas.

Ühisrahastus on peegeldus uue aja mõtteviisist, mille kohaselt peaksid kõik saama ise vabalt valida ja otsustada, millisel viisil finantsvahendeid kaasata või investeerida.

Eesti esimesed ühisrahastust pakkuvad portaalid on oma tegevuse edukalt käivitanud ning jõudnud faasi, kus arutletakse, kas nende uutmoodi teenusepakkujate tegevust tuleks asuda eriseadusega reguleerima, et kaitsta investoreid nende vähese teadlikkuse ja võimalike pettuste eest.

Piiratud võimalused

Praegu ei ole seda otsustatud ei Euroopa ega Eesti tasandil. Tulevikus on aga kindlasti vajalik Euroopa Liidu ülese regulatsiooni kehtestamine, et lihtsustada portaalipidajate piiriülest tegevust, kuid selle normistik ning rakendamisega kaasnev administratiivne koormus peab arvesse võtma turu olukorda.

Ühisrahastusportaali pidajal puudub enamasti võimalus tagada, et tema portaali kaudu raha kaasav ettevõtja avaldaks enda või projekti kohta portaalis täit teavet ning piiratud on ka portaalipidaja enda võimalused sellise teabe kontrollimiseks.

Samas on mõistlik nõuda ühisrahastusportaalide pidajatelt, et nad tagaksid investorite ühetaolise kohtlemise võrdsetel asjaoludel, andes eelkõige portaali kaudu raha paigutajatele projekti kohta ühetaolist teavet. Samuti saab ühisrahastusportaalidele seada kohustuse tegutseda läbipaistvalt, teavitades avalikkust kasutustingimustest, portaalipidaja tasusüsteemidest, võimalikest huvide konfliktidest ja nende maandamise mehhanismidest.

Esialgne raamistik

Kirjeldatud nõuded on kehtestatud hiljuti valminud ühisrahastuse heas tavas. Portaalipidajad, kes soostuvad järgima hea tava nõudeid, kinnitavad seeläbi, et nad on valmis suurendama oma tegevuse läbipaistvust investorite huvides. Hea tava rikkumisel võib FinanceEstonia keelata väljastatud kvaliteedimärgise kasutamise ning avalikustada portaalipidaja poolse hea tava rikkumise ja selle tagajärgede kohta teatise.

Hea tava on turupõhine instrument, mille koostamise initsiatiiv tuli portaalipidajatelt ning mis on piisavalt paindlik, et arvestada kõikide võimalike ühisrahastuse ärimudelite eripärasid. Selle loomisega on püütud vältida ühisrahastusportaalide pidajate lämmatamist liigselt koormavate regulatiivsete nõuetega, et turu areng saaks jätkuda. Eesmärk on kuni ELi ülese regulatsiooni loomiseni toetada sektori kasvu lihtsa ja paindliku raamistikuga, jättes innovatsiooniks hingamisruumi.