Martin Länts: astusime sammu lähemale positiivse krediiditeabe jagamise seadusele

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul oli lõppeva aasta märksõnaks kindlasti rohke sisendi andmine ministeeriumitele ja ametiasutustele erinevates seaduseloome etappides. Samuti tekkis aasta jooksul ühiskonnas parem arusaam positiivse krediidiregistri vajalikkusest ning peamine ootus järgmiseks aastaks ongi seotud positiivse krediiditeabe seaduse jõustamisega. 

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul oli lõppeva aasta märksõnaks kindlasti rohke sisendi andmine ministeeriumitele ja ametiasutustele erinevates seaduseloome etappides. Samuti tekkis aasta jooksul ühiskonnas parem arusaam positiivse krediidiregistri vajalikkusest ning peamine ootus järgmiseks aastaks ongi seotud positiivse krediiditeabe seaduse jõustamisega. 

Milline oli 2023. aasta krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi silme läbi?

Positiivne on FinanceEstonia kaasatus erinevatel teemadel. Kui nimetada mõned olulisemad, siis on nendeks maksuseaduste muudatused, andmekaitse küsimused ja maksehäirete avaldamine. Samuti krediidituru arengut puudutavad teemad nagu positiivne krediidiregister, finantsharidus, krediidiinkassode ja -ostjate seaduseelnõu, reklaamiseadus ning hoiu-laenuühistu seaduse eelnõu. 

Korraldasime erinevaid ümarlaua kohtumisi ning esindasime aktiivselt liikmete seisukohti seadusloome kujundamisel erinevates töötubades: positiivne krediidiregister, finantsteenuste osa reklaamiseaduses, krediidiinkassode ja -ostjate seaduseelnõu, ning kohtusime erinevate ministeeriumitega. Oli töökas aasta ja antud sisendi maht erinevatele ministeeriumitele ja ametiasutustele oli märkimisväärne.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim õnnestumine? 

Positiivne krediidiregister on 2023–2027 koalitsioonileppes ning laiemalt on tekkinud arusaam selle vajadusest, et vältida inimeste ülejõu käivat laenamist.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim pettumus?

Usun, et oleme koostöös liikmetega väga palju panustanud seadusloomesse ja krediidituru arengusse Eestis. Me ei saa aga võtta vastutust ühe või teise ameti või ministeeriumi töö või tegemata jätmiste eest. Võib-olla peaks juhtima rahandusministeeriumi tähelepanu, et krediidituru tervikpilti võiksid juhtida nemad. Hetkel puudub initsiatiiv ning  erinevad ministeeriumid ja ametid proovivad probleeme lahendada omal viisil: Andmekaitse Inspektsioon tegeleb inkassode probleemiga läbi maksehäireregistri, kohtud pannakse hindama vastutustundliku laenamist, samas proovitakse vastutustundlikku laenamist lahendada ka läbi reklaamiseaduse jne.

Mis on üks-kaks kõige olulisemat teemat, mis saavad uuel aastal olema töögrupi fookuses?

Andmete kasutamine krediidiotsuste tegemisel ning aktiivne kaasalöömine positiivse krediiditeabe vahendamise seaduse loomisel: sisendi andmine AS Cybernetica uuringus, seaduse väljatöötamiskavatsuses või seaduseelnõu kommenteerimisel ja tagasiside andmisel. Samuti suhtlus Andmekaitse Inspektsiooniga negatiivse krediidiinfo avaldamise osas, et krediidiasutused ja krediidiandjad saaksid täita vastutustundliku laenamise põhimõtteid.

Milline on üks konkreetne uusaasta soov seoses krediidiandjatega?

Et positiivse krediiditeabe jagamise seadus jõustatakse.