FinanceEstonia kutsub krediidiandjaid ühinema Hea Tavaga

FinanceEstonia alustas avalduste vastu võtmist krediidiandjate ja -vahendajate (KAV) Hea Tavaga ühinemiseks. Hea Tava eesmärk on reguleerida sellega liitunud ettevõtjate tegevust lisaks nendele nõuetele, mis on kehtestatud juba õigusaktidega.

FinanceEstonia alustas taotluste vastu võtmist krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tavaga ühinemiseks. Hea Tava eesmärk on reguleerida sellega liitunud ettevõtjate tegevust lisaks nendele nõuetele, mis on kehtestatud juba õigusaktidega.

“Hea Tava järgimine ei vabasta ettevõtjaid õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisest. Krediidiandjad ja -vahendajad alluvad järelevalvele ning nende tegevus on üsna detailselt reguleeritud. Regulatsiooni kordamise asemel on Heas Tavas rõhutatud põhimõtteid, mis aitavad kaasa ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse ja kestliku finantssüsteemi loomisele ning tarbijate kaitsele,” rõhutab Hea Tava komisjoni juht Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson.

Märgise saamiseks tuleb esitada FinanceEstoniale aruanne, milles turuosaline selgitab, kuidas ta Heas Tavas sisalduvaid põhimõtteid täidab. Aruanne käsitleb järgmisi teemasid:

  • iseregulatsioon;
  • vastutustundlik laenamine;
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
  • töötajate professionaalsus;
  • tarbijakaitse ja reklaam;
  • andmete töötlemine ja turvalisus;
  • aruandlus;
  • kaebuste ja vaidluste lahendamine;
  • innovatsioon;
  • jätkusuutlikkus.

Varasemate aastatega võrreldes on Hea Tava saanud tänavu mõnevõrra uuema sisu ning sellele tuleb märgise taotlemisel ka tähelepanu pöörata. Uuendused on tingitud aina täienevatest regulatsioonidest nii andmekaitse, rahapesu tõkestamise, vilepuhujate kaitse kui ka muudes valdkondades, aga ka järelevalveasutuste juhistest ja suunistest.

“Aina olulisem on, et krediidiandjad ja -vahendajad arvestaks oma tegevuses ka kestliku rahastamise põhimõtetega, oleks kursis jätkusuutlikku arengut toetavate õigusaktidega ning järgiks neist tulenevaid kohustuslikke nõudeid. Kohustuslikkuse puudumisel võiks turuosalised kohaldada vastavaid põhimõtteid võimalusel vabatahtlikult,” lisab Tomson.

Aruandega tuleb ühtlasi kinnitada, et turuosalisel ei ole märgise taotlemise aastal ega sellele eelneval kolmel aastal tehtud ühegi järelevalveasutuse poolt täitmata jäänud ettekirjutusi. Samuti tuleb kinnitada, et järelevalveasutuste poolt pole määratud sunniraha ega trahve.

Hea Tavaga liitumiseks vajaliku aruande esitamise võimalus on jooksvalt kogu aasta vältel kõikidel FinanceEstonia liikmetel. Esitatud aruande ja taotluse vaatab Hea Tava komisjon läbi kuu aja jooksul selle laekumisest. Komisjoni kuuluvad kümne Eestis tegutseva finantssektori õigusnõustamisega tegeleva advokaadibüroo advokaadid. Kui turuosaline vastab ettenähtud nõuetele, väljastab komisjon FinanceEstonia Hea Tava märgise.

Finantssektori katusorganisatsiooni mitte kuuluvatel krediidiandjatel ja -vahendajatel tuleb esmalt taotleda liikmelisust. FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava ning ning sellega ühinemiseks vajaliku aruandevormi leiab siit.

FinanceEstonia on 2011. aastal loodud finantssektori esindusorganisatsioon, mille eesmärk on läbi oma liikmeskonna toetada finantsvaldkonna arengut ja innovatsiooni. FinanceEstonia töö keskendub Eesti finantssektori arendamisele läbi kuue fookusvaldkonna: kapitaliturud, krediidiandjad ja -vahendajad, ühisrahastus, finantstehnoloogia, kogumispension ning kestlik rahastus.