FinanceEstonia esitas ettepanekud krüptovara ja ühisrahastuse seaduse eelnõule

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile ettepanekud seoses krüptovara ja ühisrahastuse seaduse eelnõuga. Viimastel aastatel on virtuaalvääringu teenuse pakkujatele korduvalt täiendavaid nõudeid kehtestatud ning lähiaastad toovad olulist lisa. See tähendab turuosalistele aga ebastabiilset keskkonda ja olulist lisakoormust.

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile ettepanekud seoses krüptovara ja ühisrahastuse seaduse eelnõuga. Viimastel aastatel on virtuaalvääringu teenuse pakkujatele korduvalt kehtestatud täiendavaid nõudeid ning lähiaastad toovad olulist lisa. See tähendab turuosalistele aga olulist lisakoormust.

Virtuaalvääringu teenuse pakkujatele on viimastel aastatel korduvalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatustega täiendavaid nõudeid kehtestatud. Krüptovara ja ühisrahastuse seaduse ning Euroopa Liidu ülese krüptovarade turgude määruse ehk MiCA jõustumisega on lähema paari aasta jooksul oodata veel kahel korral suuri muutusi. 

FinanceEstonia hinnangul panevad ebastabiilne regulatiivne keskkond ja õigusrahu puudumine ettevõtteid otsima muid riike ja jurisdiktsioone, kuhu oma äritegevus, töökohad ja maksulaekumine viia. Majanduslikult ei tasu ära iga paari aasta tagant põhjalikult oma protsesse muuta ning läbida uusi tegevusloa uuendamise või taas taotlemise menetlusi.

Kui seadusandja peab siiski vajalikuks kehtestada krüptovarateenuse osutajatele enne MiCA jõustumist vahepealne regulatsioon, siis oleks FinanceEstonia hinnangul otstarbekas reguleerida krüptovarateenust ja ühisrahatusteenust kahe eraldi seadusega. Võttes arvesse krüptovara ja ühisrahastuse seaduse ning MiCA eeldatavaid ajakavasid ning asjaolu, et nende jõustumise vahele jääv aeg on väga lühike, tuleks krüptovarateenust reguleeriv eriseadus suures ulatuses ühtlustada MiCA-st tulenevate nõuetega.

Ühtlustamise eesmärk oleks FinanceEstonia seisukohalt tagada Eestis juba tegevusluba omavate krüptovarateenuse pakkujate ja emitentide võimalikult lihtne üleminek MiCA regulatsioonile. Tuleks luua olukord, kus üleminek ei nõuaks juba tegevusluba omavatelt ettevõtetelt uue tegevusloa taotlemist, vaid lihtsustatud taotlust tõestamaks, et ettevõte vastab MiCA nõuetele. Sellise seaduse kehtestamine oleks Eesti turule ka oluliseks konkurentsieeliseks finantstehnoloogia ja digitaalse rahanduse valdkonnas. 

Praegu välja töötatud kujul erineks krüptovarateenuse osutajatele kehtestatav seadus aga oluliselt MiCA nõuetest, millega loodaks turuosalistele hetkel kehtiva seaduse ja MiCA jõustumise vahepealsel lühikesel perioodil veel täiendav regulatsioon. See tooks kaasa mitmeid nõudeid, mida peagi jõustuv MiCA ette ei näe või näeb ette erinevalt. See oleks aga äärmiselt koormav tegutsevatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele ning kahjustaks ka veel reguleerimata isikute õiguskindlust.

Foto: Shutterstock