FinanceEstonia annab välja uued krediidiandjate ja -vahendajate hea tava märgised

FinanceEstonia annab 2020. aasta alguses välja eneseregulatsiooni eesmärgil ja läbipaistvuse suurendamiseks ellu kutsutud krediidiandjate ja -vahendajate hea tava värsked märgised. Olles osavõtlik ja läbipaistav ning järgides samas kehtivaid nõudeid, saab iga KAV kaasa aidata sektori maine tõstmisele ja usaldusväärsusele.

FinanceEstonia annab 2020. aasta alguses välja eneseregulatsiooni eesmärgil ja läbipaistvuse suurendamiseks ellu kutsutud krediidiandjate ja -vahendajate hea tava värsked märgised. Olles osavõtlik ja läbipaistav ning järgides samas kehtivaid nõudeid, saab iga KAV kaasa aidata sektori maine tõstmisele ja usaldusväärsusele ning seda jälgib hea tava komisjon, mida juhib TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson. 

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomsoni peamisteks nõustamisvaldkondadeks on pangandus, finantsõigus ning võlaõigus. Ligi 20-aastase õigusnõustajana tegutsemise aja jooksul on Katri nõustanud nii Eesti kui ka väliriikide pankasid ja krediidiandjaid, esindades neid edukalt vaidlustes, mis tulenevad nii laenuportfellide üleandmisest, erinevatest krediidi- ja tagatislepingutest kui ka muudest finantsinstrumentidest. 

Kui läbipaistvad Eestis tegutsevad krediidiandjad ja -vahendajad on?

Erinevalt ühisrahastuse valdkonnast on krediidiandjate- ja vahendajate tegevus Eestis üsna rangelt reguleeritud ja tugevalt Finantsinspektsiooni järelevalve all. Ülereguleerimise pidurdamisel ning krediidiandjate ja –vahendajate endi huvide tegelikul kaitsel on KAV-idel oluline roll uute regulatsioonide kehtestamisel kaasa rääkida. Olles osavõtlik ja läbipaistav ning järgides samas kehtivaid nõudeid, saab iga KAV kaasa aidata sektori maine tõstmisele ja usaldusväärsusele. See omakorda paneb ka avalikku sektorit KAV-e kuulama ning nende huvidega arvestama. Üks võimalus selle edendamiseks on allutada end eneseregulatsioonile ning liituda KAV hea tavaga.

Mis on FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate hea tava väärtus?

KAV hea tava on väärtuste ja reeglite kogum, mille eesmärgiks on reguleerida hea tavaga ühinenud KAV-ide tegevust ning seda eelkõige ulatuses, milles õigusaktid seda ei tee. Hea tava järgimine ei vabasta KAV-e õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisest ning hea tava ei korda olemasolevat õiguslikku regulatsiooni. Hea tava eesmärgiks on tuua välja põhimõtted, mis aitavad kaasa üksteise mõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse finantssüsteemi toimimisele ning hea maine kindlustamisele. Hea tavaga liitumise ning selle alusel väljastatava hea tava märgise taotlemise kaudu rõhutavad KAV-id sektori heade tavade ja ärieetika olulisust ning ühtlasi teavitavad sellest nii oma kliente, töötajaid kui ka teisi huvigruppe, samuti avalikku sektorit. 

Mis põhimõttel hea tava toimib ja mis tingimustele tuleb vastata, et vastav märgis saada?

Hea tava on loodud „täidan või selgitan“ põhimõttel, mis tähendab, et heas tavas esitatud põhimõtete järgimist või mittejärgimist peab iga KAV oma veebilehel avalikkusele kinnitama. Viimane on oluline kriteerium, mida KAV-ile hea tava märgise väljastamisel silmas peetakse. Hea tava märgise saamiseks tuleb taotlejal esitada FinanceEstonia juures tegutsevale hea tava komisjonile aruanne, milles KAV selgitab, kuidas ta heas tavas sisalduvaid põhimõtteid täidab ja mida nende täitmiseks ette võtnud on ja/või mida tulevikus kavandab. 

Kategooriad, mille kohta KAV-idel aru anda tuleb, on järgmised: 1) iseregulatsioon, 2) vastutustundlik laenamine, 3) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, 4) töötajate professionaalsus, 5) tarbijakaitse ja reklaam, 6) andmete töötlemine ja turvalisus, 7) aruandlus, 8) kaebuste ja vaidluste lahendamine, 9) innovatsioon ning 10) jätkusuutlikkus. 

2019. aasta oktoobris kinnitas FinanceEstonia juhatus hea tava komisjoni, kuhu kuuluvad erinevad õigusnõustamisega tegelevad advokaadid. 2020. aasta jaanuaris on komisjonil kavas alustada olemasoleva hea tava uuendamisega, kuna nii õiguskorras kui ka sektoris on toimunud mitmed muutused.