FinanceEstonia andis põhjaliku tagasiside isikusamasuse tuvastamist puudutavale määrusele

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile tagasiside rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kehtestatud määruse „Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord“ muutmiseks.

FinanceEstonia esitas Rahandusministeeriumile tagasiside rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kehtestatud määruse „Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord“ muutmiseks.  

  • Eestis kehtivad rangemad nõuded kui paljudes teistes Euroopa Liidu riikides
  • Seadus pidurdab innovatsiooni ja vähendab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet
  • Kaugtuvastamine ei ole Euroopa direktiivides enam kõrgemale riskile viitav asjaolu

FinanceEstonia juhatuse esimehe Kaido Saare sõnul on tagasiside keskmes ettepanekud muuta määrus turuosaliste vajadustele vastavamaks. „Turuosalistele tuleb pakkuda võimalust lähtuda riskipõhisest paindlikkusest. Samuti tuleb soodustada konkurentsivõimelist ärikeskkonda nii kohalikul turul kui ka Euroopa Liidus üldiselt. Seda tuleks teha koostöös isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise teenusepakkujatega,“ ütles Saar.

Paindlik ettevõtluskeskkond on FinanceEstonia seisukohalt oluline nii konkurentsieelise saavutamiseks kui ka välisinvesteeringute kaasamiseks. Hetkel kehtiv määrus seab aga Eesti turuosalistele rangemad nõuded kui need on paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Samas toetab ka riiklik riskihinnang FinanceEstonia seisukohta, et finantssektori haavatavus ei ole niivõrd seotud isikusamasuse tuvastamise meetodiga.

FinanceEstonia seisukohalt peab iga kaugtuvastamise meetodite kasutamist käsitlev õigusakt lisaks riskide reguleerimisele peegeldama ka tehnoloogia ja isikut tõendavate dokumentide hetkeseisu ja olema võimaluste piires tulevikku vaatav. „Praegusel kujul on kavandatava määruse eelnõu innovatsiooni ja paindlikkuse võtmes ajale jalgu jäänud. Kaugtuvastamine ei ole Euroopa direktiivide kohaselt enam kõrgemale riskile viitav asjaolu, mistõttu tuleks sellega arvestada ka antud juhul,“ lisas Saar.

Kõigi kvalifitseeruvate turuosaliste jaoks ühetaolisel lähenemisel on FinanceEstonia hinnangul mõju, mis eemaldaks väikesemahulised ja madala riskiga teenusepakkujad Eestist. Seda põhjusel, et nende ärimudeli jaoks ei ole määruse kohaldamine eelarveliselt proportsionaalne. See omakorda sunniks inimesi selliseid teenuseid ülepiiriliselt tarbima. 

FinanceEstonia tegi Rahandusministeeriumi esindajatele ettepaneku kohtuda, et oma seisukohti selgitada.

Foto: Shutterstock